ปรัชญา

ผลิตบัณฑิต  ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน