ปรัชญา

ผลิตบัณฑิต  ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *