.๑ ปรัชญา
           มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมและอารยธรรมที่เป็นสากล มีความสนใจใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เป็นตัวอย่างของผู้มีความรู้ในสังคมอารยะ มีจิตอาสา รวมถึงเป็นส่วนสำคัญของสังคมและหน่วยงานในการพัฒนาท้องถิ่น
  .๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
           ๑) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ทางด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศที่เป็นสากล โดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน
           ๒)ให้สามารถประกอบอาชีพทางด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสารวมถึงการสร้างประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม