.๑ การบริหารหลักสูตร
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
๑) แผนการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศให้มีมาตรฐาน ไม่ต่ำกว่าที่ สกอ.กำหนด 
๑) พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรในระดับสากล
๒) ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ
 
หลักฐาน
๑) รายงานผลการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   จำนวนครั้งในการสำรวจไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี
๒) เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
๓) รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ดัชนีชี้วัด
๑) คะแนนการประเมินหลักสูตร
๒) การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนการติดตามการประเมินผลหลักสูตรและความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
๑) ติดตามการเปลี่ยนแปลง ในความต้องการของสถานประกอบการและผู้เรียน
 
หลักฐาน
๑) รายงานผลคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของสถานประกอบการและผู้ประกอบการ จากจำนวนร้อยละของคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของสถานประกอบการและผู้ประกอบการ
๒) รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการอุปกรณ์เพื่อการศึกษา
 
ดัชนีชี้วัด
๑)ผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการอุปกรณ์เพื่อการศึกษา
 
 ๒.๒ การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
๑) มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเครือข่ายแม่ข่าย และอุปกรณ์สื่อต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการสอนภายในเวลาและนอกเวลาที่มีประสิทธิภาพ
๑) จัดหาอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน สากล เพื่อให้นักศึกษาได้เรียน และฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อม ที่ดี
 
หลักฐาน
๑) รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดัชนีชี้วัด
๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 
 ๒.๓ การบริหารคณาจารย์
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
๑) พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ (การเรียนการสอน/ การวัดผล/ การวิจัย)   
๑) จัดอบรมอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒) จัดกิจกรรมจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการและวิชาชีพ
๓) จัดหาพี่เลี้ยงในการทำผลงานวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย
๔) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์นำเสนอผลงานในเวทีต่างๆ
๕) ส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
๖)ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับตำแหน่งทางวาการ
 
หลักฐาน
๑) รายงานประเมินโครงการพัฒนาอาจารย์
๒) รายงานผลการจัดการความรู้
ดัชนีชี้วัด
๑) ระดับความสำเร็จจากการประเมินโครงการพัฒนาอาจารย์
๒) ระดับความสำเร็จการประเมินโครงการการจัดการความรู้
๓) จำนวนผลงานวิชาการ จำนวนผลงานวิจัย
๔) จำนวนครั้งที่อาจารย์ได้รับการพัฒนาต่อปี
๕) จำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
๖)จำนวนอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
 
 ๒.๔ การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
๑)  พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ และอารมณ์ มีทัศนคติที่ดี จากการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร
 
๑) กำหนดช่องทางการติดต่อระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
๒) จัดให้มีการทำกิจกรรมจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ในสาขาวิชา/นอกศาสตร์
 
หลักฐาน
๑) เว็บไซต์อาจารย์
๒) รายงานการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
๓) ผลการประเมินการทำกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา
ดัชนีชี้วัด
๑) ระดับคะแนนการประเมินกิจกรรมการรับคำปรึกษาโดยนักศึกษา
๒) ระดับคะแนนการประเมินการทำกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา
 
 ๒.๕ ความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม และความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต
        ต่อคุณภาพบัณฑิต
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
๑) ผลิตบัณฑิตมีความรู้ และทักษะที่สมดุลตามความต้องการของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต
 
๑) พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามผลการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต
๒) ปรับปรุงหลักสูตร/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการสำรวจฯ
 
หลักฐาน
๑) รายงานการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต
๒) รายงานการผลสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร
๓) รายงานการผลสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
๔)    รายงานการ ผลสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ดัชนีชี้วัด
๑) ระดับค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต
๒) ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร
๓) ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
๔) ร้อยละของมีงานทำของบัณฑิต