โครงสร้างการบริหารงาน

รายชื่อผู้บริหาร /กรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศชุดปัจจุบัน

1. อาจารย์อภิชาติ ตัณนิติศุภวงษ์    ประธานกรรมการ

2. อาจารย์วัลลภ สิงหราช    กรรมและผู้ช่วยคณะบดี ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร

3. อาจารย์ ดร.ศิรญา จนาศักดิ์     กรรมการ

4. อาจารย์ทิพยาภรณ์ ปัตถา     กรรมการ

5. อาจารย์พิชญา เพิ่มไทย     กรรมการและเลขานุการ