คำนำหน้าชื่อ :
อาจารย์
ชื่อ-นามสกุล :
ดร.ศิรญา จนาศักดิ์
ระดับการศึกษา :
ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
การจัดการ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
อาจารย์ประจำสาขาและหัวหน้าศูนย์นักศึกษานานาชาติ
ประวัติการทำงาน :
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
บริษัท โคคาฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เมอเคียว จำกัด
รายวิชาที่รับผิดชอบ:
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการนำเข้าและส่งออก
อาเซียนศึกษา
การอบรม/ศึกษาดูงาน:
 
ผลงาน :
 
เบอร์โทรศัพท์ :
089-8107353
e-mail :
siraya_jan@hotmail.com
website :