รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา            มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะ                                 คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
. รหัสและชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 ภาษาอังกฤษ :        Bachelor of Business Administration Program in International Business
                             Management
. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :         บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย) :         บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (International Business
                        Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :     B.B.A. (International Business Management)
 
. วิชาเอก
    การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 
. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 ไม่น้อยกว่า ๑๒๔ หน่วยกิต
 
. รูปแบบของหลักสูตร
     ๕.๑ รูปแบบ
           หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
๕.๒ ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๕.๓ การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
     ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
            เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 
. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดสอนใน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
þ  คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
      ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
þ  สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน   พ.ศ.๒๕๕๕
þ   สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
       เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘
 
. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
๘.๑     เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงการคลัง กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็นต้น
๘.๒     พนักงานในภาคเอกชน เช่น บริษัทส่งออก-นำเข้า บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ตัวแทนสายเดินเรือ ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ สายการบิน สถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เป็นต้น
๘.๓     ผู้ประกอบการ ผู้จัดการธุรกิจ
 
.  ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
เลขประจำตัวประชาชน
 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปี
๑.นายวัลลภ สิงหราช
   อาจารย์
  ๓ ๖๐๐๒ ๐๐๒๕๖ ๕๑ ๒
บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
วท.บ. (สัตวศาสตร์)
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒๕๔๙
 
๒๕๔๓
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
เลขประจำตัวประชาชน
 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สำเร็จการศึกษา
๒.นางสาวพิชญา เพิ่มไท
   อาจารย์
   ๑ ๖๕๙๙ ๐๐๐๐๗ ๙๘ ๓
ศ.ม (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ)
ศ.บ (เศรษฐศาสตร์)
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕๕๓
 
๒๕๕๑
 
 
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
 ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ต่างต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่างๆ อย่างก้าวกระโดด และได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลก การขยายตัวของการลงทุน การร่วมมือทางด้านการค้า การเปิดเสรีทางการค้า การแข่งขันทางการค้าและระบบการจัดการ
 จนถึงปัจจุบันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)ทั้งนี้ทิศทางของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ ได้ตั้งวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ ไว้คือ "ประเทศไทยมีความมั่นคง เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ยนแปลง" โดยมียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สภาพัฒน์กำหนดไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
๑.ยุทธศาสตร์การสร้างฐานการผลิตที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและสมดุล
๒.ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการผลิต การค้า และการลงทุนในประเทศ และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนให้เหมาะสมตามช่วงอายุ
๔.ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่มั่นคง เป็นธรรม มีพลัง และ    เอื้ออาทร
๕.ยุทธศาสตร์การเป็นเศรษฐกิจและสังคมสีเขียว
๖.ยุทธศาสตร์การสร้างสมดุลและมั่นคงของพลังงานและอาหาร และ
๗.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้ภูมิภาคและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว ทั้งในภาคการผลิตและบริการของประเทศไทยจึงมีความต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาการบริหารธุรกิจ มีทักษะในการวิเคราะห์ มีความสามารถในการนำความรู้ในเชิงทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ตระหนักถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและเหตุความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ พุทธศักราช ๒๕๕๕ โดยเน้นเนื้อหาที่มีความสอดคล้องและตอบรับกับการก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community; AEC)ในปี ๒๕๕๘ โดยมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมในทุกด้านเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศต่อไป
     ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
        การดำเนินการวางแผนและจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนี้จะคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดนและสภาวะแวดล้อมทั้งในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและที่ซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งอยู่โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งเป็นแหล่งผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีบริษัทมากกว่า๒๕๐บริษัทมีการส่งสินค้าออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกอาทิประเทศในทวีปอเมริกาทวีปยุโรปทวีปเอเชียฯลฯผู้ผลิตและส่งออกเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีกิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบมีการประสานงานการส่งออกการขนส่งทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศประสานงานศุลกากรฯลฯจึงมีความต้องการกำลังคนที่มีความรู้และทักษะด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสูงมากด้วยปัจจัยทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยดังกล่าวเอื้อประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการต่างๆกับภาคเอกชนและภาครัฐบาลสามารถจัดส่งนักศึกษาเข้าไปเรียนรู้การดำเนินงานจริงและจัดทำเป็นกรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนศึกษาดูงานจากสภาพจริงและการฝึกงานในสถานประกอบการณ์ต่างๆทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังสามารถให้บริการแก่สังคมได้โดยการจัดการวิจัยเผยแพร่ความรู้และการให้คำปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศต่อชุมชนท้องที่จึงเป็นส่วนสำคัญที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง 
      กับพันธกิจของสถาบัน
 
      ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
     จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการผลิตบุคลากรด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการกำลังคนซึ่งยังมีความขาดแคลนอยู่อีกมากในภาคธุรกิจและภาครัฐบาล โดยกำลังคนที่ผลิตออกมานั้นตะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีทักษะ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งในด้านงานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของการดำเนินงานด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตามอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่ละทิ้งซึ่งความช่วยเหลือเกื้อกูลกับชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
 ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
      เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร จึงสอดคล้องกับพันธกิจและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดังนี้
๑)   แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
๒)   ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
๓)   เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
๔)   เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกเพื่อประชาธิปไตยคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
๕)   ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๖)   ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการ ประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
๗)   การแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ศึกษาวิจัยส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เขตการค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวัดลำปางจัดเป็นศูนย์กลางการเดินทางและทางการกระจายสินค้าทั้งภาคเกษตรกรรมและอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตั้งอยู่ไม่ไกลจากถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นประตูด้านสำคัญในการขนส่งสินค้าไปจำหน่ายยังภาคกลาง ภาคอิสาน ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ผู้ประกอบการในจังหวัดลำปางมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศใกล้เขตพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงสามารถสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนและส่งผลต่อความต้องการแรงงานที่มีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น
 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
          ๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
            หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอื่น เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เรียน ดังนี้
             ๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
             ๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ที่มีรหัสขึ้นต้นสามตัวแรก ๒๕๖ สอนโดยคณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และที่มีรหัสขึ้นต้นสามตัวแรก ๓๕๓,๓๕๔ และ ๓๕๙ จัดการเรียนการสอน โดยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
             ๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
      ๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษา/นักศึกษาจากคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
               ต้องมาเรียน
                    สาขาวิชาต้องจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นสามตัวแรก ๓๕๖ ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนจากคณะอื่น ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
 
. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
.๑ ปรัชญา
        มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมและอารยธรรมที่เป็นสากล มีความสนใจใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เป็นตัวอย่างของผู้มีความรู้ในสังคมอารยะ มีจิตอาสา รวมถึงเป็นส่วนสำคัญของสังคมและหน่วยงานในการพัฒนาท้องถิ่น
  .๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
           ๑) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ทางด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศที่เป็นสากล โดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน
           ๒)ให้สามารถประกอบอาชีพทางด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสารวมถึงการสร้างประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 
 
. แผนพัฒนา/ปรับปรุง
 ๒.๑ การบริหารหลักสูตร
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
๑) แผนการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศให้มีมาตรฐาน ไม่ต่ำกว่าที่ สกอ.กำหนด
๑) พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรในระดับสากล
๒) ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ
 
หลักฐาน
๑) รายงานผลการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   จำนวนครั้งในการสำรวจไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี
๒) เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
๓) รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ดัชนีชี้วัด
๑) คะแนนการประเมินหลักสูตร
๒) การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนการติดตามการประเมินผลหลักสูตรและความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
๑) ติดตามการเปลี่ยนแปลง ในความต้องการของสถานประกอบการและผู้เรียน
 
หลักฐาน
๑) รายงานผลคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของสถานประกอบการและผู้ประกอบการ จากจำนวนร้อยละของคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของสถานประกอบการและผู้ประกอบการ
๒) รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการอุปกรณ์เพื่อการศึกษา
 
ดัชนีชี้วัด
๑)ผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการอุปกรณ์เพื่อการศึกษา
 
 ๒.๒ การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
๑) มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเครือข่ายแม่ข่าย และอุปกรณ์สื่อต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการสอนภายในเวลาและนอกเวลาที่มีประสิทธิภาพ
๑) จัดหาอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน สากล เพื่อให้นักศึกษาได้เรียน และฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อม ที่ดี
 
หลักฐาน
๑) รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดัชนีชี้วัด
๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 
 ๒.๓ การบริหารคณาจารย์
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
๑) พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ (การเรียนการสอน/ การวัดผล/ การวิจัย)
๑) จัดอบรมอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒) จัดกิจกรรมจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการและวิชาชีพ
๓) จัดหาพี่เลี้ยงในการทำผลงานวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย
๔) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์นำเสนอผลงานในเวทีต่างๆ
๕) ส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
๖)ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับตำแหน่งทางวาการ
 
หลักฐาน
๑) รายงานประเมินโครงการพัฒนาอาจารย์
๒) รายงานผลการจัดการความรู้
ดัชนีชี้วัด
๑) ระดับความสำเร็จจากการประเมินโครงการพัฒนาอาจารย์
๒) ระดับความสำเร็จการประเมินโครงการการจัดการความรู้
๓) จำนวนผลงานวิชาการ จำนวนผลงานวิจัย
๔) จำนวนครั้งที่อาจารย์ได้รับการพัฒนาต่อปี
๕) จำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
๖)จำนวนอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
 
 ๒.๔ การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
๑)  พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ และอารมณ์ มีทัศนคติที่ดี จากการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร
 
๑) กำหนดช่องทางการติดต่อระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
๒) จัดให้มีการทำกิจกรรมจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ในสาขาวิชา/นอกศาสตร์
 
หลักฐาน
๑) เว็บไซต์อาจารย์
๒) รายงานการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
๓) ผลการประเมินการทำกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา
ดัชนีชี้วัด
๑) ระดับคะแนนการประเมินกิจกรรมการรับคำปรึกษาโดยนักศึกษา
๒) ระดับคะแนนการประเมินการทำกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา
 
 ๒.๕ ความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม และความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต
        ต่อคุณภาพบัณฑิต
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
๑) ผลิตบัณฑิตมีความรู้ และทักษะที่สมดุลตามความต้องการของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต
 
๑) พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามผลการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต
๒) ปรับปรุงหลักสูตร/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการสำรวจฯ
 
หลักฐาน
๑) รายงานการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต
๒) รายงานการผลสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร
๓) รายงานการผลสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
๔)    รายงานการ ผลสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ดัชนีชี้วัด
๑) ระดับค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต
๒) ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร
๓) ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
๔) ร้อยละของมีงานทำของบัณฑิต
 
 
 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
 
. ระบบการจัดการศึกษา
  ๑.๑ ระบบ
       การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
  ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
        การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับนักศึกษา สามารถกระทำได้หากมีความจำเป็น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม โดยต้องไม่ขัดกับหลักการและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
   ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
 
. การดำเนินการหลักสูตร
 ๒.๑ วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ ๑ จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน
 ในวัน – เวลาราชการปกติ และนอกวัน – เวลาราชการ เสาร์ - อาทิตย์
ภาคการศึกษาที่ ๒ จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์
 ในวัน – เวลาราชการปกติ และนอกวัน – เวลาราชการ เสาร์ - อาทิตย์
 
 .๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
             ๑)เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ เป็นนักศึกษาภายใต้ บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับสถาบันการศึกษาต่างชาติ
           ๒) เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕  (ภาคผนวก ก หมวด ๓)หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           ๓) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา
 
 
 ๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
๑)ปัญหาการปรับตัวจากการศึกษาในโรงเรียนมาเป็นการศึกษาแบบมหาวิทยาลัยนักศึกษาต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้น สามารถบริหารเวลาให้เหมาะสม
๒) ปัญหาด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการเรียนในห้องเรียนและการศึกษาจากเอกสารตำราภาษาอังกฤษ
๓) ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
 ๒.๔ กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
๑)มีการปฐมนิเทศแก่นักศึกษา และจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่แรกเข้า จัดสถานที่และเวลาสำหรับให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
๒) จัดให้ศึกษาวิชาพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน อีกทั้งจัดสอนเสริมเป็นครั้งคราว ตามความเหมาะสม
๓) จัดอบรมและให้บริการทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา
 
 .๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
จำนวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
ชั้นปีที่ ๑
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
ชั้นปีที่ ๒
-
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
ชั้นปีที่ ๓
-
-
๔๐
๔๐
๔๐
ชั้นปีที่ ๔
-
-
-
๔๐
๔๐
รวม
๔๐
๘๐
๑๒๐
๑๖๐
๑๖๐
คาดว่าจะจบการศึกษา
-
-
-
๔๐
๔๐
 
.๖ งบประมาณตามแผน
       ๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ (บาท)
รายละเอียดรายรับ
ปีงบประมาณ
 
 
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
ค่าบำรุงการศึกษา
๕๒๐,๐๐๐
๑,๐๓๔,๐๐๐
๑,๕๖๐,๐๐๐
๒,๐๘๐,๐๐๐
๒,๐๘๐,๐๐๐
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
๒๘,๐๐๐
๕๖,๐๐๐
๘๔,๐๐๐
๑๑๒,๐๐๐
๑๑๒,๐๐๐
รายรับบุคลากร/เงินเดือน
๘๘๓,๕๖๐
๘๘๗,๙๗๐
๙๓๒,๓๗๐
๙๗๘,๙๙๐
๑,๐๒๗,๙๔๐
รวมรายรับ
๑,๔๓๑,๕๖๐
๑,๙๗๗,๙๗๐
๒,๕๗๖,๓๗๐
๓,๑๗๐,๙๙๐
๓,๒๑๙,๙๔๐
 
 ๒.๖.๒ งบประมาณรายจ่าย (บาท)
หมวดเงิน
ปีงบประมาณ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
. งบดำเนินการ
         
๑.    ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๘๘๓,๕๖๐
๘๘๗,๙๗๐
๙๓๒,๓๗๐
๙๗๘,๙๙๐
๑,๐๒๗,๙๔๐
๒.    ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
๒๖๑,๖๘๘
๖๙๔,๔๐๖
๑,๐๙๓,๒๐๖
๑,๕๕๗,๘๐๒
๑,๕๔๘,๐๑๒
รวม (ก)
๑,๑๔๕,๒๔๘
๑,๕๘๒,๓๗๖
๒,๐๒๕,๕๗๖
๒,๕๓๖,๗๙๒
๒,๕๗๕,๙๕๒
. งบลงทุน
         
ค่าครุภัณฑ์
๒๐๙,๖๐๐
๒๗๑,๐๑๑
๓๕๖,๑๒๗
๔๒๘,๓๕๘
๔๔๓,๖๓๐
รวม (ข)
๒๐๙,๖๐๐
๒๗๑,๐๑๑
๓๕๖,๑๒๗
๔๒๘,๓๕๘
๔๔๓,๖๓๐
รวม (ก) + (ข)
๑,๓๕๔,๘๔๘
๑,๘๕๓,๓๘๗
๒,๓๘๑,๗๐๓
๒,๙๖๕,๑๕๐
๓,๐๑๙,๕๘๒
จำนวนนักศึกษา
๔๐
๘๐
๑๒๐
๑๖๐
๑๖๐
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
๓๓,๘๗๑
๒๓,๑๖๗
๑๙,๘๔๘
๑๘,๕๓๒
๑๘,๘๗๒
 
 
 
.๗ ระบบการศึกษา
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ (ภาคผนวก ก หมวด ๑ ข้อ ๖) หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
        นักศึกษาที่เคยศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕(ภาคผนวก ก หมวด ๓ ข้อ ๑๕) หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
 ๓.๑ หลักสูตร
        ๓..๑ จำนวนหน่วยกิต           รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๒๔ หน่วยกิต
           ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
           ๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           ไม่น้อยกว่า             ๓๐    หน่วยกิต
  ๑.๑)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
๑๒ - ๑๕
หน่วยกิต
    ๑.๒)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
๓ - ๙
หน่วยกิต
 ๑.๓)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
๓ - ๙
หน่วยกิต
 ๑.๔)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖ - ๙
หน่วยกิต
      ๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                   ไม่น้อยกว่า       ๘๘      หน่วยกิต
๒.๑) กลุ่มวิชาเนื้อหา          ไม่น้อยกว่า       
                ๒.๑.๑ กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ
        ๒.๑.๒ วิชาบังคับ
       ๒.๑.๓ วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า     
๘๑
๓๐
๓๖
๑๕
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
 ๒.๒) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หน่วยกิต
 
      ๓) หมวดวิชาเลือกเสรี                        ไม่น้อยกว่า           ๖      หน่วยกิต
       
.๑.๓ รายวิชา
         ๑) การกำหนดรหัสรายวิชา
                       การจัดหมวดวิชา และหมู่วิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ยึดระบบการจัดหมวด   หมู่วิชาของ ISCED (International Standard Classification Education) โดยรหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข ๗ หลัก ดังนี้
                      เลขตัวที่ ๑-๓ หมวดวิชาและหมู่วิชา
                      เลขตัวที่ ๔             บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
                      เลขตัวที่ ๕             บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
                      เลขตัวที่ ๖, ๗          บ่งบอกถึงลำดับก่อนหลังของวิชา
 
หมวดวิชาและหมู่วิชา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
ลักษณะเนื้อหา
 
ลำดับก่อนหลัง

 

 
 
 
 
 

 

        ๒) การกำหนดจำนวนหน่วยกิตและชั่วโมงเรียน
            รายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแต่ละรายวิชากำหนดจำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี จำนวน ชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติและจำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง โดยใช้สัญลักษณ์   น (ท-ป-อ)
                 น        หมายถึง         จำนวนหน่วยกิตของรายวิชา
              ท        หมายถึง          จำนวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี
              ป        หมายถึง          จำนวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ
              อ        หมายถึง          จำนวนชั่วโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง
 และมีวิธีกำหนดดังนี้
 รายวิชาภาคทฤษฎี ๑ หน่วยกิตเท่ากับจำนวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี ๑ ชั่วโมงและศึกษา
ด้วยตนเอง ๒ ชั่วโมง
 รายวิชาภาคปฏิบัติ ๑ หน่วยกิตเท่ากับจำนวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ ๒ ชั่วโมงและศึกษา
ด้วยตนเอง ๑ ชั่วโมง
 รายวิชาที่ใช้เวลาฝึกงาน ฝึกภาคสนามหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑ หน่วยกิตเท่ากับจำนวนชั่วโมงที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
          ๓. ชื่อรายวิชา    
        ๓.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   กำหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
                              ๓.๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
บังคับเรียน ๙ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
๑๕๐๐๑๑๑
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
๓ (๓-๐-๖)
๑๕๐๐๑๑๓
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
๓ (๓-๐-๖)
๑๕๐๐๑๑๔
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
English for Study Skills
๓ (๓-๐-๖)
 
                             ให้เลือกเรียน ๓-๖ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
 
๑๕๐๐๑๑๒
การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อชีวิต
Reading and Writing Thai for life
๓ (๓-๐-๖)
๑๕๐๐๑๑๕
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes
๓ (๓-๐-๖)
๑๕๐๐๑๑๖
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
English for Work
๓ (๓-๐-๖)
๑๕๐๐๑๑๗
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
๓ (๓-๐-๖)
๑๕๐๐๑๑๘
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
French for Communication
๓ (๓-๐-๖)
                              ๓.๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
ให้เลือกเรียน ๓- ๙ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
๒๐๐๐๑๐๒
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetics of Life
๓ (๓-๐-๖)
๒๐๐๐๑๐๓
ทักษะการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skills
๓ (๒-๒-๕)
๒๐๐๐๑๐๔
การพัฒนาทักษะชีวิต
Life Skill Development
๓ (๓-๐-๖)
๒๐๐๐๑๐๕
การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
Civil Education
๓ (๓-๐-๖)
 
 ๓.๑.๓ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้เลือกเรียน ๓ - ๙ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
๒๕๐๐๑๐๕
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
๓ (๓-๐-๖)
๒๕๐๐๑๐๖
ลำปางศึกษา
Lampang Studies
๓ (๓-๐-๖)
๒๕๐๐๑๐๗
สังคมไทยในโลกาภิวัตน์
Thai Society in The Era of Globalization
๓ (๓-๐-๖)
๒๕๐๐๑๐๘
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
๓ (๓-๐-๖)
๒๕๐๐๑๐๙
การบริหารจัดการสมัยใหม่
Modern Management
๓ (๓-๐-๖)
๒๕๐๐๑๑๐
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
Law in Daily Life
๓ (๓-๐-๖)
 
๓.๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เลือกเรียน ๖ – ๙ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
๔๐๐๐๑๑๑
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Mathematics in Daily Life
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๐๐๑๑๒
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Science in Daily Life
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๐๐๑๑๓
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
Information Technology for Learning
๓ (๒-๒-๕)
๔๐๐๐๑๑๔
พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
Energy and Energy Conservation
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๐๐๑๑๕
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise Science for Health
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๐๐๑๑๖
โยคะเพื่อสุขภาพ
Yoga for Health
๓ (๒-๒-๕)
๔๐๐๐๑๑๗
เกษตรกรรมในชีวิตประจำวัน
Agriculture in Daily Life
๓ (๓-๐-๖)
 
 
 
                        ๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน                       ไม่น้อยกว่า                 ๘๘ หน่วยกิต
                               ๓.๒.๑ กลุ่มวิชาเนื้อหา         ไม่น้อยกว่า        ๘๑ หน่วยกิต
๑) กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ  บังคับเรียน                 ๓๐ หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
๒๕๖๒๓๐๑
กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๐๓๙๐๑
การวิจัยทางธุรกิจ
Business Research
๓ (๒-๒-๕)
๓๕๒๑๑๐๓
หลักการบัญชี
Principles of Accounting
๓ (๒-๒-๕)
๓๕๓๑๑๐๑
การเงินธุรกิจ
Business Finance
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๔๑๑๐๑
หลักการตลาด
Principles of Marketing
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๖๑๑๐๑
องค์การและการจัดการ
Organization and Management
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๖๑๖๐๑
คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ
Computer for Business
๓ (๒-๒-๕)
๓๕๖๒๓๑๐
การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน
Productions and Operation Management
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๙๑๑๐๕
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
๓ (๓-๐-๖)
๔๑๑๒๑๐๕
สถิติธุรกิจ
Business Statistics
๓ (๓-๐-๖)
 
 
                                         ๒) วิชาบังคับ                                                 ๓๖ หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
๒๕๖๓๖๐๑
กฎหมายการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศ
International Trade Laws and Agreements
๓ (๓-๐-๖)
 
๓๕๓๓๔๐๗
การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
International Finance and Banking
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๔๔๑๐๓
การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๖๑๒๐๑
หลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Principles of International Business Management
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๖๓๑๒๗
การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๖๓๒๐๑
การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ
International Strategic Management
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๖๓๒๐๒
การจัดการองค์การข้ามวัฒนธรรม
Cross Cultural Organization Management
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๖๓๒๐๕
การจัดการธุรกิจของประเทศในเอเชีย
Business Management for Asian Countries
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๖๓๔๐๑
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
International Human Resources Management
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๖๔๒๐๔
การจัดการนำเข้าและส่งออก
Export-Import management
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๖๔๒๐๕
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ
International Electronic Commerce Management
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๖๔๙๑๔
การสัมมนาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Seminar in International Business
๓ (๒-๒-๕)
 
๓) วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า   ๑๕ หน่วยกิต
                                         ๒.๑) วิชาเลือกทางภาษา เรียนอย่างน้อย ๑ ภาษา ๖ หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
๑๕๔๑๒๐๓
ภาษาไทยธุรกิจ
Business Thai
๓ (๒-๒-๕)
๑๕๔๒๒๔๑
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
Thai Language and Business Communication
๓ (๒-๒-๕)
๑๕๕๓๖๒๑
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๑
Business English 1
๓ (๓-๐-๖)
๑๕๕๓๖๒๒
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๒
Business English 2
๓ (๓-๐-๖)
๑๕๗๑๑๐๗
ภาษาจีนระดับต้น ๑
Basic Chinese 1
๓ (๓-๐-๖)
๑๕๗๑๑๐๘
ภาษาจีนระดับต้น ๒
Basic Chinese 2
๓ (๓-๐-๖)
 
 
      ๒.๒) วิชาเลือกทางธุรกิจ เรียนอย่างน้อย ๙ หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
๓๕๓๓๔๐๘
ตลาดการเงินระหว่างประเทศ
International Finance and Banking
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๖๓๒๐๓
การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจระหว่างประเทศ
Risk Management for International Business
๓ (๒-๒-๕)
๓๕๖๓๒๐๖
การจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับตลาดต่างประเทศ
Community Product Management for International Markets
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๖๔๒๐๓
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Negotiation
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๖๔๙๑๕
ประเด็นทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Special Issues in International Business Management
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๙๒๑๐๔
ทฤษฏีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
International Trade theory and Policy
๓ (๓-๐-๖)
                              ๓.๒.๒ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     ๗   หน่วยกิต
                     ให้เลือกเรียนเพียงกลุ่มวิชาเดียว  ๗        หน่วยกิต
                   ๑) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
๓๕๖๔๘๐๑
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Preparation for Professional Experience
๒ (๙๐)
๓๕๖๔๘๐๒
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Field Experience
๕ (๔๕๐)
๓๕๖๔๘๐๓*
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ๑
Field Experience1
๒ (๑๘๐)
๓๕๖๔๘๐๔*
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ๒
Field Experience2
๓ (๒๗๐)
*สำหรับนักศึกษาภายใต้ บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับสถาบันการศึกษาต่างชาติแบบเทียบโอนรายวิชา
                   ๒) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
๓๕๖๔๘๙๑
เตรียมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
๑ (๔๕)
๓๕๖๔๘๙๒
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
๖ (๖๔๐)
                        ๓.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี                     ไม่น้อยกว่า  ๖       หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
     ๓..แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ ๑   ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
-
วิชาศึกษาทั่วไป ๑
-
วิชาศึกษาทั่วไป ๒
๓๕๒๑๑๐๓
หลักการบัญชี
๓ (๒-๒-๕)
๓๕๔๑๑๐๑
หลักการตลาด
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๖๑๑๐๑
องค์การและการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๙๑๑๐๕
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
รวม
๑๘
 
ปีที่ ๑   ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
-
วิชาศึกษาทั่วไป ๓
-
วิชาศึกษาทั่วไป ๔
-
วิชาศึกษาทั่วไป ๕
๓๕๓๑๑๐๑
การเงินธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๖๑๑๐๒
หลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๖๑๖๐๑
คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ
๓ (๒-๒-๕)
รวม
๑๘
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
-
วิชาศึกษาทั่วไป ๖
-
วิชาศึกษาทั่วไป ๗
*๑๕๔๑๒๐๓
ภาษาไทยธุรกิจ
๓ (๒-๒-๕)
*๑๕๕๓๖๒๑
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๑
๓ (๓-๐-๖)
*๑๕๗๑๑๐๗
ภาษาจีนระดับต้น ๑
๓ (๓-๐-๖)
๒๕๖๒๓๐๒
กฎหมายธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๖๔๒๐๔
การจัดการนำเข้าและส่งออก
๓ (๓-๐-๖)
รวม
๑๕
   (หมายเหตุ * เลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามกลุ่มภาษาที่เลือกเรียน)
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
-
วิชาศึกษาทั่วไป ๘
-
วิชาศึกษาทั่วไป ๙
-
วิชาศึกษาทั่วไป ๑๐
*๑๕๔๒๒๔๑
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
๓ (๒-๒-๕)
*๑๕๕๓๖๒๒
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๒
๓ (๓-๐-๖)
*๑๕๗๑๑๐๘
ภาษาจีนระดับต้น ๒
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๔๔๑๐๓
การตลาดระหว่างประเทศ
๓ (๓-๐-๖)
 ๓๕๖๒๓๑๐
การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน
๓ (๓-๐-๖)
รวม
๑๘
   (หมายเหตุ * เลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามกลุ่มภาษาที่เลือกเรียน)
 
 
ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
-
 รายวิชาเลือกทางธุรกิจ (๑)
๒๕๖๒๓๐๑
กฎหมายการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศ
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๓๓๔๐๗
การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๖๓๑๒๗
การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๖๓๔๐๑
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
๓ (๓-๐-๖)
๔๑๑๒๑๐๕
สถิติธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
รวม
๑๘
 
 
ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
-
รายวิชาเลือกทางธุรกิจ (๒)
-
เลือกเสรี (๑)
๓๕๐๓๙๐๑
การวิจัยทางธุรกิจ
๓ (๒-๒-๕)
๓๕๖๓๒๐๒
การจัดการองค์การข้ามวัฒนธรรม
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๖๓๒๐๕
การจัดการธุรกิจของประเทศในเอเชีย
๓ (๓-๐-๖)
   ๓๕๖๔๒๐๕
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ
๓ (๓-๐-๖)
รวม
๑๘
 
ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
-
รายวิชาเลือกทางธุรกิจ (๓)
-
เลือกเสรี (๒)
๓๕๖๔๘๐๑
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๒ (๙๐)
๓๕๖๓๒๐๑
การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๖๔๙๑๔
การสัมมนาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
๓ (๒-๒-๕)
รวม
๑๔
 
แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
-
รายวิชาเลือกทางธุรกิจ (๓)
-
เลือกเสรี (๒)
๓๕๖๔๘๙๑
เตรียมสหกิจศึกษา
๑ (๔๕)
๓๕๖๓๒๐๑
การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ
๓ (๓-๐-๖)
๓๕๖๔๙๑๔
การสัมมนาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
๓ (๒-๒-๕)
รวม
๑๓
 
ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
          แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
๓๕๖๔๘๐๒
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๕ (๔๕๐)
รวม
          แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภายใต้ บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับสถาบันการศึกษาต่างชาติแบบเทียบโอนรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
๓๕๖๔๘๐๓
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ๑
๒ (๑๘๐)
๓๕๖๔๘๐๔
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ๒
๓ (๒๗๐)
รวม
 
          แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(ท-ป-อ)
๓๕๖๔๘๙๒
สหกิจศึกษา
๖ (๖๔๐)
รวม
 
     ๓.๑.๕ คำอธิบายรายวิชา
             รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก จ
 
.๒ ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ (ประจำหลักสูตร)
.๒.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
เลขประจำตัวประชาชน
 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สำเร็จการศึกษา
ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)
มหาวิทยาลัย
ปี
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑.นายวัลลภ สิงหราช
   อาจารย์
  ๓ ๖๐๐๒ ๐๐๒๕๖ ๕๑ ๒
บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
วท.บ. (สัตวศาสตร์)
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒๕๔๙
 
๒๕๔๓
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๒.นางสาวพิชญา เพิ่มไทย
   อาจารย์
๑ ๖๕๙๙ ๐๐๐๐๗ ๙๘ ๓
ศ.ม (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ)
ศ.บ (เศรษฐศาสตร์)
 
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕๕๓
 
๒๕๕๑
-
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
.นางสาวศิรญา จนาศักดิ์ 
  อาจารย์
 ๓ ๕๒๐๑ ๐๐๔๒๕ ๗๐ ๔
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
๒๕๕๓
๒๕๔๐
 
๒๕๕๑
 
๒๕๓๖
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
.นายอภิชาติ ตัณนิติศุภวงษ์ 
   อาจารย์
 ๓ ๖๒๙๙ ๐๐๐๓๗ ๓๑ ๕
M.B.A. (Enterprise Management)   
 
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
 
Kunming university of Scienceand Technology
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 ๒๕๕๓ 
 
 
๒๕๔๘
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๕.นางจิระประภา  คำราช
   อาจารย์
๓ ๔๑๐๑ ๐๑๗๖๕ ๓๕ ๖
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศ.บ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
 
วิทยาลัยโยนก
วิทยาลัยครูอุดรธานี
๒๕๔๔
๒๕๓๗
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
       
          ๓.๒.๒ อาจารย์ผู้สอน
          
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
เลขประจำตัวประชาชน
 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สำเร็จการศึกษา
ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)
มหาวิทยาลัย
ปี
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑.นางอุษา โบสถ์ทอง
 อาจารย์
 ๓ ๘๐๐๑ ๐๐๓๕๖ ๙๑ ๒
ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)
บธ.บ.
ธุรกิจศึกษา
(การเลขานุการ)
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
๒๕๔๕
๒๕๓๖
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
เลขประจำตัวประชาชน
 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สำเร็จการศึกษา
ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)
มหาวิทยาลัย
ปี
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒.นายปิยะ วัตถพาณิชย์
 อาจารย์
 ๓ ๕๒๙๙ ๐๐๓๕๓ ๔๒ ๑
บธ.ม.
(การจัดการ)
วท.บ.
(ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยพายัพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
๒๕๔๑
๒๕๓๒
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๓.นางบุญฑวรรณ วิงวอน
 รองศาสตราจารย์
 ๓ ๕๒๐๑ ๐๐๖๗๑ ๖๒ ๔
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ.
(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาลัยโยนก
วิทยาลัยครูลำปาง
๒๕๕๐
๒๕๓๙
๒๕๓๒
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๔.นางสาวพอใจ สิงหเนตร
 อาจารย์
 ๓ ๕๒๐๑ ๐๐๔๒๔ ๖๔ ๓
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.
(การเลขานุการ)
 
วิทยาลัยโยนก
มหาวิทยาลัยพายัพ
๒๕๔๒
๒๕๓๙
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๕.นายสุเทพ ทองคำ
 อาจารย์
 ๓ ๗๖๐๖ ๐๐๒๙๒ ๘๑ ๗
D.M.S.
(Management
Science)
ร.ม.
(การปกครอง)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์)
Technological University
of the Philippines  
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
๒๕๔๕
 
 
๒๕๔๑
 
๒๕๓๐
๒๕๒๖
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
 
๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ 
                   -ไม่มี-
 
. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ สหกิจศึกษา)
    การฝึกประสบการณ์ภาคสนามจัดเป็น ๒ ระยะๆ ละ ๖๐ วัน คือ ระยะแรกเป็นการฝึกในหน่วยงานภายนอก ระยะที่สองเป็นการฝึกในสถาบัน และนำผลการฝึกทั้งสองระยะมานำเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
 สหกิจศึกษา เป็นการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับทางสาขาวิชาในการร่วมกันพัฒนานักศึกษาในส่วนของการฝึกและการทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการ โดยมีอาจารย์นิเทศนักศึกษาคอยดูแล และติดตามควบคุมอย่างต่อเนื่อง
 
.๑ ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
๑) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
๒) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
๓) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในการปฏิบัติงานได้
๔) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
๕) มีระเบียบวินัยตรงเวลาเข้าใจวัฒนธรรมขององค์การ และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
๖) มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
๗) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด การเขียน การคิดวิเคราะห์และประมวลผล
 
.๒ ช่วงเวลา
      ภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปีที่ ๔
.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
         จัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา
 
. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
 ๕.๑ คำอธิบายโดยย่อ
ไม่มี
 
 ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
ไม่มี
 
 ๕.๓ ช่วงเวลา
ไม่มี
 
 ๕.๔ จำนวนหน่วยกิต
ไม่มี
 
 ๕.๕ การเตรียมการ
ไม่มี
 ๕.๖. กระบวนการประเมินผล
ไม่มี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านบริหารหรือการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสู่ชุมชน
การจัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการหรือการวิจัยที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจสู่ชุมชน
 
. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
 .๑ ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๒ มีดังนี้
    (๑) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
      (๑.๑) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑) มีวินัยในตนเอง มีจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
                         ๒) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง
                         ๓) มีความซื่อสัตย์ ละอายและเกรงกลัวต่อบาป ไม่ถือเอาของผู้อื่นมาเป็นของตน และไม่เบียดเบียนผู้อื่น
                         ๔) มีความขยันหมั่นเพียร อดทน และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
                         ๕) มีความเสียสละ มีน้ำใจ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
                         ๖) สุภาพ มีสัมมาคารวะ และอ่อนน้อมถ่อมตน
 
 
   (๑.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   ๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)
   ๒) การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
   ๓) การเรียนรู้จากการทำงาน (Work - Based Learning)
   ๔) การเรียนรู้เพื่อบริการชุมชน (Service-Learning)
   ๕) การแสดงบทบาทสมมติเป็นผู้วิพากษ์และผู้ถูกวิพากษ์ในประเด็นปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม
   ๖) การอภิปรายวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 
   (๑.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   ๑) ประเมินความมีวินัย โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการแต่งกายให้ถูกระเบียบ ความตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
   ๒) ประเมินความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาจากการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
   ๓) ประเมินความซื่อสัตย์ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของนักศึกษาที่สอดคล้องกับคำพูด การทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง และการยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
   ๔) ประเมินความขยันหมั่นเพียรและอดทน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมขณะเรียนและขณะปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น โดยพิจารณาจากความกระตือรือร้นต่อการเรียน ไม่ท้อแท้ในการทำงาน พยายามค้นคว้าหาความรู้อย่างเอาจริงเอาจัง ปฏิบัติงานจนเสร็จสิ้นไม่ทิ้งงานกลางคัน การควบคุมอารมณ์ อดทนต่อการยั่วยุ การวิจารณ์และตำหนิ
   ๕) ประเมินความเสียสละและมีน้ำใจ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ดูดาย การให้คำแนะนำแก่เพื่อน การรู้จักรักษาสาธารณสมบัติ
   ๖) ประเมินความสุภาพและมีสัมมาคารวะ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการให้ความเคารพแก่คณาจารย์และผู้อาวุโส การใช้กิริยาและวาจาที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ การรักษามารยาทที่ดีทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
 
(๒) ความรู้ 
(๒.๑) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
                 ผู้เรียนควรมีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ดังนี้
 ๑) ภาษาและการสื่อสาร
 ๒) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ๓) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๔) การวิจัย
                    (๒.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้
           ๑) การบรรยาย
   ๒) การวิเคราะห์กรณีศึกษาและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
           ๓) การเรียนแบบเน้นการวิจัย (Research-Based Learning)
           ๔) การเรียนแบบเน้นปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)
 ๕) การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
 ๖) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
 ๗) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)
 ๘) การเรียนรู้จากการทำงาน (Work - Based Learning)
 ๙) การเรียนรู้เพื่อบริการชุมชน (Service-Learning)
                   (๒.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
                                ๑) การทดสอบย่อย
 ๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
 ๓) ประเมินจากชิ้นงาน/ผลงานที่นักศึกษาจัดทำ
 ๔) ประเมินจากแผนงานหรือโครงการที่นำเสนอ
 ๕) ประเมินจากการนำเสนอในชั้นเรียน โดยพิจารณาจากประเด็นที่นักศึกษาอภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ที่กำหนดให้ และพิจารณาจากประเด็นที่นักศึกษานำเสนอทั้งในสถานะที่เป็นผู้วิพากษ์และผู้ถูกวิพากษ์
 
   (๓) ทักษะทางปัญญา
         (๓.๑)      ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       ๑) มีความสามารถในการแก้ปัญหา และประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาตลอดจนข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่น
       ๒) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถค้นหาข้อเท็จจริง รวมถึงทำความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ตลอดจนใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่นๆด้วยตนเอง
       ๓) มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง หรือใช้นวัตกรรมใหม่ในการแก้ปัญหา      การดำเนินชีวิต หรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
       ๔) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมิน สามารถศึกษาปัญหาที่มีความซับซ้อน และเสนอแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
(๓.๒)     กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
             ๑) การวิเคราะห์กรณีศึกษาและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
             ๒)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)
 ๓) การเรียนแบบเน้นการวิจัย (Research - Based Learning)
 ๔)  การเรียนแบบเน้นปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning)
             ๕) การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
    ๖) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
    ๗) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self - Study)
    ๘) การเรียนรู้จากการทำงาน (Work - Based Learning)
    ๙) การเรียนรู้เพื่อบริการชุมชน (Service - Learning)
 
                   (๓.๓)      กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                                ๑) การทดสอบ
   ๒) ประเมินจากชิ้นงาน/ผลงานที่นักศึกษาจัดทำ
   ๓) ประเมินจากแผนงานหรือโครงการที่นำเสนอ
   ๔) ประเมินจากการนำเสนอในชั้นเรียน โดยพิจารณาจากพฤติกรรม           การอภิปราย วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ การให้ข้อเสนอแนะเชิงวิพากษ์ โดยมีการประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาตลอดจนข้อโต้แย้งในสถานการณ์ที่กำหนดให้อย่างสร้างสรรค์
 
    (๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
         (๔.๑)      ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
                                ๑) มีภาวะผู้นำและผู้ตาม มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือสมาชิกของกลุ่ม
๒) มีทักษะการบริหารจัดการ สามารถวางแผนกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และติดตามผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงงาน
๓) มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่นบนพื้นฐานของเหตุผล และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นจนงานสำเร็จ
๔) มีจิตอาสา ดูแลรักษาสิ่งของสาธารณะสมบัติ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละให้แก่ส่วนรวม และเข้าร่วมทำงานสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
                           ๕) มีสำนึกรักท้องถิ่น ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(๔.๒)     กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
    ๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)
    ๒) การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
    ๓) การเรียนแบบเน้นการวิจัย (Research - Based Learning)
   ๔) การเรียนแบบเน้นปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning)
    ๕) การเรียนรู้จากการทำงาน (Work - based Learning)
    ๖) การเรียนรู้เพื่อบริการชุมชน (Service - Learning)
 
(๔.๓)     กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
    ๑) ผู้สอนประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการทำงานหรือปฏิบัติกิจกรรม  ในด้านภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น จิตอาสาและสำนึกรักท้องถิ่น
    ๒) ผู้เรียนประเมินตนเอง โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการทำงานหรือปฏิบัติกิจกรรม ในด้านภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น จิตอาสาและสำนึกรักท้องถิ่น
    ๓) ผู้เรียนประเมินเพื่อนร่วมงาน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการทำงานหรือปฏิบัติกิจกรรม ในด้านภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น จิตอาสาและสำนึกรักท้องถิ่น
 
(๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
                   (๕.๑)    ผลการเรียนรู้ด้านด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
      ๑) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
      ๒)  มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา
      ๓) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 (๕.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๑) การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๒)  การอภิปรายวิเคราะห์กรณีศึกษาและสถานการณ์ด้านต่างๆ
 ๓) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)
 ๔)  การเรียนแบบเน้นการวิจัย (Research - Based Learning)
 ๕) การเรียนแบบเน้นปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning)
 ๖) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
 ๗) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self - Study)
 ๘) การเรียนรู้จากการทำงาน (Work - Based Learning)
 ๙) การเรียนรู้เพื่อบริการชุมชน (Service - Learning)
 
 (๕.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๑) ประเมินจากการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ไขสถานการณ์ในชีวิตจริง
 ๒) การสังเกตพฤติกรรมการทำงานหรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
 ๓) การประเมินจากผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม
 ๔) การสังเกตพฤติกรรมการนำเสนอและสื่อสารข้อมูล
 
 
         (๖) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
    จากผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ดังกล่าว สามารถจัดทำแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) แสดงดังตาราง ที่ ๑ หน้า ๓๐-๓๒ ดังนี้

 

ตารางที่ ๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๕)
             ˜ = ความรับผิดชอบหลัก            ™ = ความรับผิดชอบรอง
ที่
ชื่อวิชา
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
                                           
๑๕๐๐๑๑๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๑๕๐๐๑๑๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๑๕๐๐๑๑๔ ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๑๕๐๐๑๑๒ การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อชีวิต
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๑๕๐๐๑๑๕ ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๑๕๐๐๑๑๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๑๕๐๐๑๑๗ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๑๕๐๐๑๑๘ ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
 
 
 
ที่
ชื่อวิชา
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
                                           
๒๐๐๐๑๐๒ สุนทรียภาพของชีวิต
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๒๐๐๐๑๐๓ ทักษะการรู้สารสนเทศ
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๒๐๐๐๑๐๔ การพัฒนาทักษะชีวิต
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๒๐๐๐๑๐๕ การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
                                           
๒๕๐๐๑๐๕ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๒๕๐๐๑๐๖ ลำปางศึกษา
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๒๕๐๐๑๐๗ สังคมไทยในโลกาภิวัตน์
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๒๕๐๐๑๐๘ อาเซียนศึกษา
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๒๕๐๐๑๐๙ การบริหารจัดการสมัยใหม่
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๒๕๐๐๑๑๐ กฎหมายในชีวิตประจำวัน
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
 
 
 
 
ที่
 
ชื่อวิชา
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
กลุ่มวิชาคณิต วิทย์ เทคโนฯ
                                           
๔๐๐๐๑๑๑ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๔๐๐๐๑๑๒ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
˜
˜
˜
˜
๔๐๐๐๑๑๓ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
˜
˜
˜
˜
˜
๔๐๐๐๑๑๔ พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๔๐๐๐๑๑๕ วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๔๐๐๐๑๑๖ โยคะเพื่อสุขภาพ
˜
˜
˜
˜
˜
๔๐๐๐๑๑๗ เกษตรกรรมในชีวิตประจำวัน
˜
˜
˜
˜
˜
˜
 
 
 
 
 
 

 

 ๒.๒ ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน
       (๑) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
           (๑.๑) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑)              ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ อดทน และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๒)              มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
๓)              สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
๔)              เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 
 
         (๑.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑)              การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)
๒)              การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
๓)              การเรียนรู้จากการทำงาน (Work - Based Learning)
๔)              การเรียนรู้เพื่อบริการชุมชน (Service-Learning)
๕)              การแสดงบทบาทสมมติเป็นผู้วิพากษ์และผู้ถูกวิพากษ์ในประเด็นปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม
๖)              การอภิปรายวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม
          (๑.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑)              ประเมินความมีวินัย โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการแต่งกายให้ถูกระเบียบ ความตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
๒)              ประเมินความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาจากการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
๓)              ประเมินความซื่อสัตย์ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของนักศึกษาที่สอดคล้องกับคำพูด การทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง และการยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
๔)              ประเมินความขยันหมั่นเพียรและอดทน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมขณะเรียนและขณะปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น โดยพิจารณาจากความกระตือรือร้นต่อการเรียน ไม่ท้อแท้ในการทำงาน พยายามค้นคว้าหาความรู้อย่างเอาจริงเอาจัง ปฏิบัติงานจนเสร็จสิ้นไม่ทิ้งงานกลางคัน การควบคุมอารมณ์ อดทนต่อ การวิจารณ์และตำหนิ
๕)              ประเมินความเสียสละและมีน้ำใจ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ดูดาย การให้คำแนะนำแก่เพื่อน การรู้จักรักษาสาธารณสมบัติ
๖)              ประเมินความสุภาพและมีสัมมาคารวะ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการให้ความเคารพแก่คณาจารย์และผู้อาวุโส การใช้กิริยาและวาจาที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ การรักษามารยาทที่ดีทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
 
         (๒) ความรู้
                  (๒.๑) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
๑)              มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา
๒)              สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
๓)              สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อความก้าวหน้าในด้านการจัดการธุรกิจ
๔)              สามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
(๒.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
๑)              การบรรยาย
๒)              การวิเคราะห์กรณีศึกษาและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๓)              การเรียนแบบเน้นการวิจัย (Research-Based Learning)
๔)              การเรียนแบบเน้นปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)
๕)              การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
           (๒.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
๑)              การทดสอบย่อย
๒)              การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
๓)              ประเมินจากชิ้นงาน/ผลงานที่นักศึกษาจัดทำ
๔)              ประเมินจากแผนงานหรือโครงการที่นำเสนอ
๕)              ประเมินจากการนำเสนอในชั้นเรียน โดยพิจารณาจากประเด็นที่นักศึกษาอภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ที่กำหนดให้ และพิจารณาจากประเด็นที่นักศึกษานำเสนอทั้งในสถานะที่เป็นผู้วิพากษ์และผู้ถูกวิพากษ์
 
       (๓) ทักษะทางปัญญา
 (๓.๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๑)              คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
๒)              ศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
๓)              สามารถใช้ทักษะและความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 
(๓.๒) กลยุทธ์การสอน ที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๑)              การวิเคราะห์กรณีศึกษาและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๒)              การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)
๓)              การเรียนแบบเน้นการวิจัย (Research - Based Learning)
๔)              การเรียนแบบเน้นปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning)
๕)              การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
(๓.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๑)              การทดสอบ
๒)              ประเมินจากชิ้นงาน/ผลงานที่นักศึกษาจัดทำ
๓)              ประเมินจากแผนงานหรือโครงการที่นำเสนอ
๔)              ประเมินจากการนำเสนอในชั้นเรียน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการอภิปราย วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ การให้ข้อเสนอแนะเชิงวิพากษ์ โดยมีการประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาตลอดจนข้อโต้แย้งในสถานการณ์ที่กำหนดให้อย่างสร้างสรรค์
         (๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
         (๔.๑)     ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
๑)              มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
๒)              สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
๓)              มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้นำและ   ผู้ตาม
 
 
 
         (๔.๒)    กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑)              การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)
๒)              การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
๓)              การเรียนแบบเน้นการวิจัย (Research - Based Learning)
๔)              การเรียนแบบเน้นปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning)
๕)              การเรียนรู้จากการทำงาน (Work - based Learning)
๖)              การเรียนรู้เพื่อบริการชุมชน (Service - Learning)
           (๔.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑)              ผู้สอนประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการทำงานหรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน ด้านภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น จิตอาสาและสำนึกรักท้องถิ่น
๒)              ผู้เรียนประเมินตนเอง โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการทำงานหรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในด้านภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น จิตอาสาและสำนึกรักท้องถิ่น
๓)              ผู้เรียนประเมินเพื่อนร่วมงาน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการทำงานหรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในด้านภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น จิตอาสาและสำนึกรักท้องถิ่น
 
      (๕) ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
             (๕.๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑)              มีทักษะการสื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒)              สามารถประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
๓)              สามารถแก้ไขปัญหาโดยประยุกต์ใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ / สถิติประยุกต์
๔)              สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล / ประมวลผล / และแปลความหมายได้
๕)              มีทักษะในการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างเหมาะสม
            (๕.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑)              การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒)              การอภิปรายวิเคราะห์กรณีศึกษาและสถานการณ์ด้านต่างๆ
๓)              การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)
๔)              การเรียนแบบเน้นการวิจัย (Research - Based Learning)
๕)              การเรียนแบบเน้นปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning)
๖)              การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
๗)              การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self - Study)
๘)              การเรียนรู้จากการทำงาน (Work - Based Learning)
๙)              การเรียนรู้เพื่อบริการชุมชน (Service - Learning)
               (๕.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข       การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑)              ประเมินจากการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ไขสถานการณ์ในชีวิตจริง
๒)              การสังเกตพฤติกรรมการทำงานหรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
๓)              การประเมินจากผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม
๔)              การสังเกตพฤติกรรมการนำเสนอและสื่อสารข้อมูล
 
         (๖) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
        
          จากผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ดังกล่าว สามารถจัดทำแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ดังแสดงใน    ตารางที่ ๒ หน้า ๓๘ – ๔๐ ดังนี้
 

 

ตารางที่ ๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิตสาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     ˜ = ความรับผิดชอบหลัก           ™ = ความรับผิดชอบรอง
 
ที่
รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)
                                     
๒๕๖๓๖๐๑ กฎหมายการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศ
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๓๓๔๐๗ การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๔๔๑๐๓ การตลาดระหว่างประเทศ
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๖๑๒๐๑ หลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๖๓๑๒๗ การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๖๓๒๐๑ การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๖๓๒๐๒ การจัดการองค์การข้ามวัฒนธรรม
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๖๓๒๐๕ การจัดการธุรกิจของประเทศในเอเชีย
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๖๓๔๐๑ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๑๐
๓๕๖๔๒๐๔ การจัดการนำเข้าและส่งออก
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๑๑
๓๕๖๔๒๐๕ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๑๒
๓๕๖๔๙๑๔ การสัมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือกทางภาษา)
                                     
๑๕๔๑๒๐๓ ภาษาไทยธุรกิจ
˜
˜
˜
˜
˜
๑๕๔๒๒๔๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
˜
˜
˜
˜
˜
๑๕๕๓๖๒๑ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๑
˜
˜
˜
˜
˜
๑๕๕๓๖๒๒ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๒
˜
˜
˜
˜
˜
๑๕๗๑๑๐๗ ภาษาจีนระดับต้น ๑
˜
˜
˜
˜
˜
๑๕๗๑๑๐๘ ภาษาจีนระดับต้น ๒
˜
˜
˜
˜
˜
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือกทางธุรกิจ)
                                     
๓๕๓๓๔๐๘ ตลาดการเงินระหว่างประเทศ
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๖๓๒๐๓ การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจระหว่างประเทศ
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๖๓๒๐๖ การจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับตลาดต่างประเทศ
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๖๔๒๐๓ การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๖๔๙๑๕ ประเด็นทางการจัดการธุรกิจระหว่างประทศ
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๙๒๑๐๔ ทฤษฏีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
หมวดวิชาบริหารธุรกิจ
                                     
๒๕๖๒๓๐๒ กฎหมายธุรกิจ
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๐๓๙๐๑ การวิจัยทางธุรกิจ
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๒๑๑๐๓ หลักการบัญชี
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๓๑๑๐๑ การเงินธุรกิจ
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๔๑๑๐๑ หลักการตลาด
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๖๑๑๐๑ องค์การและการจัดการ
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๖๑๖๐๑ คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๖๒๓๑๐ การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๙๑๑๐๕ เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๑๐
๔๑๑๒๑๐๕ สถิติธุรกิจ
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
                                     
๓๕๖๔๘๐๑ การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๖๔๘๐๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๖๔๘๐๓ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ๑
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๖๔๘๐๔ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ๒
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๖๘๙๑ เตรียมสหกิจศึกษา
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
๓๕๖๔๘๙๒ สหกิจศึกษา
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜

 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
 
. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕
. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
 ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
           ๒.๑.๑ การทวนสอบในระดับรายวิชา
๑)      ให้นักศึกษาประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
๒)      อาจารย์ประจำหลักสูตรตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) รวมทั้งการกำกับการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
๓)      มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกรายวิชาที่เปิดสอนทุกภาคเรียน
๒.๑.๒ การทวนสอบในระดับหลักสูตร
                    ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และมีการรายงานผลการประเมิน
 
 ๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
 ๑) ศึกษาภาวะของการได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
 ๒) ทำการตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ ๑ ปีที่ ๕ เป็นต้น
 ๓) ทำการประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
 
. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
    ๓.๑ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
         ๑) เรียนครบหน่วยกิตตามโครงสร้างรายวิชาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
๒) ต้องสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรและได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
๓) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕
    ๓.๒ นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
         ๑) เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
๒) ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๓) ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ (๑) และ (๒) ยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะ เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
 
. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย ของคณะ และ มหาวิทยาลัย ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน คือ
๑.๑    การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา
๑.๒    ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ
๑.๓    อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดทำรายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
๑.๔    ให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำศึกษา
๑.๕    ทดลองสอน การประเมินการสอน
 
. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
 ๑) จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
     ๒) ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ทั้งภายในภายนอกคณะ
 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
   ๑) สนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัย การนำเสนอ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
   ๒) สนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการโดยการจัดที่ปรึกษาให้คำแนะนำและจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดทำผลงานวิชาการ
   ๓) สร้างเครือข่ายวิจัยในชั้นเรียนกับคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 
 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
. การบริหารหลักสูตร
 มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้
 ๑.๑ วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทำทุกปีอย่างต่อเนื่อง
๑.๒ ให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกรายวิชาและทุกภาคการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน
๑.๓ มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
๑.๔ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก ๕ ปีการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.
 
. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
  ๒.๑ การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
    ๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
           คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตำรา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ และมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการการสืบค้นข้อมูล รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นผ่านเครือข่าย ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตำราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
.๓. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือและตำราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานงานจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จำเป็น
.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรและความพึงพอใจของการรับบริการต่อทรัพยากรการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เป็นประจำทุกปีจากแบบประเมินที่จัดทำขึ้น
 
. การบริหารคณาจารย์
 ๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่
๑) มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชาเป็นผู้กำหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ
๒) เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการการสอบข้อเขียนวัดความรู้และสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร
๓) มหาวิทยาลัยปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา
.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทุกปี
.๓ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
กรณีที่ขาดบุคลากรเฉพาะรายวิชาและจำเป็นต้องเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมาสอนคณะกรรมการประจำหลักสูตรจะกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษที่ต้องการและดำเนินการคัดเลือกเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
 
 
. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
.๑ การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีการกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรให้ตรงตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
.๒ การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
๑) สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
๒) ให้บุคลากรร่วมงานด้านบริการวิชาการกับทางสาขาวิชา
 
. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา
.๑ การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
      ๑) มหาวิทยาลัยมีระบบที่ปรึกษาออนไลน์
      ๒) กำหนดตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
      ๓) กำหนดชั่วโมงว่างของอาจารย์เพื่อให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
       ๔) กำหนดช่องทางปรึกษาอื่นๆ เช่น การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น
 
.๒ การอุทธรณ์ของ/นักศึกษา
 กรณีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคำร้อง ขอดูกระดาษคำตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
 
. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต
๑) มีการสำรวจ หรือนำข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
๒) มีการสำรวจความพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
 
. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
    ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
ปีที่ ๑
ปีที่ ๒
ปีที่ ๓
ปีที่ ๔
ปีที่ ๕
(๑) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินการหลักสูตร
x
x
x
x
x
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
x
x
x
x
x
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
x
x
x
x
x
(๔) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
x
x
x
x
x
(๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
x
x
x
x
x
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
x
x
x
x
x
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
 
x
x
x
x
(๘) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน
x
x
x
x
x
(๙) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
x
x
x
x
x
(๑๐) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
x
x
x
x
x
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
     
x
x
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
       
x
(๑๓) มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือบริการวิชาการด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศอย่างน้อย ๑ โครงการ
   
x
x
x
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร
. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
 ๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
          กระบวนการที่ใช้ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนให้พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนหรือไม่ โดยประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการถามและการตอบคำถามในชั้นเรียนของนักศึกษา และการอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวขั้นต้นแล้วก็ควรสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนตามวัตถุประสงค์การเรียนหรือไม่ หากผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่เป็นตามวัตถุประสงค์การสอน ควรได้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีสอน เครื่องมือหรือสื่อการสอน รวมทั้งอาจต้องจัดลำดับเนื้อหาบทเรียนเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
การทดสอบกลางภาคเรียน และการสอบไล่ปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้สอนไปหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาก็สมควรได้มีการวิจัยเพื่อหาสาเหตุ และแนวทางการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจง่ายขึ้นและมากขึ้น สามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้
 
.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาสังเกต พร้อมทำการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ทั้งในด้านทักษะกลยุทธ์การสอน ความรับผิดชอบในการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การชี้แจงประมวลการสอนรายวิชา การใช้สื่อการสอนประกอบ ทั้งนี้ให้ทำทุกรายวิชาเปิดดำเนินการสอน และให้สรุปผลการประเมินคุณภาพให้กับอาจารย์ผู้สอน เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับและนำไปปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่องรวมถึง ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงาน
 
. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
     ๑) ประเมินความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตรทุก ๔ ปี โดยนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการประจำคณะ
     ๒) ประเมินภาพรวมของหลักสูตรทุกปี โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ และประเมินโดยศิษย์เก่า ผู้ปกครองและผู้ใช้บัณฑิตทุก ๔ ปี
     ๓) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีการศึกษา
 
. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
    การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
 
 
 
 
. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุง
    ๑) นำข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินการรายวิชาเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
    ๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินการประจำปีเสนอคณบดี
    ๓) ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดำเนินการหลักสูตร และวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน ในปีต่อไป