รายงานข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา
รายงานข้อมูลสารสนเทศงบประมาณ

ปีการศึกษา 2557

งบรวม
417,750.00 บาท
ยอดที่ใช้
249,250.00 บาท
ยอดเงินที่ใช้คิดเป็น ร้อยละ 59.66

โครงการที่ ดำเินินการแล้ว คิดเป็น ร้อยละ 58.33  โครงการที่ อยู่ระหว่างดำเนิน คิดเป็น ร้อยละ 33.33  โครงการที่ ยังไม่ดำเนินการ คิดเป็น ร้อยละ 8.33

ปีการศึกษา 2555

งบรวม
153,700.00 บาท
ยอดที่ใช้
153,700.00 บาท
ยอดเงินที่ใช้คิดเป็น ร้อยละ 100.00

โครงการที่ ดำเินินการแล้ว คิดเป็น ร้อยละ 100.00  โครงการที่ อยู่ระหว่างดำเนิน คิดเป็น ร้อยละ 0.00  โครงการที่ ยังไม่ดำเนินการ คิดเป็น ร้อยละ 0.00

ปีการศึกษา 2554

งบรวม
101,250.00 บาท
ยอดที่ใช้
101,250.00 บาท
ยอดเงินที่ใช้คิดเป็น ร้อยละ 100.00

โครงการที่ ดำเินินการแล้ว คิดเป็น ร้อยละ 100.00  โครงการที่ อยู่ระหว่างดำเนิน คิดเป็น ร้อยละ 0.00  โครงการที่ ยังไม่ดำเนินการ คิดเป็น ร้อยละ 0.00