บุคลากรประจำสาขา
บุคลากรประจำสาขา


อาจารย์ดร.ศิรญา จนาศักดิ์

อาจารย์กรรณิการ์ สายเทพ

อาจารย์อภิชาติ ตัณนิติศุภวงษ์

อาจารย์พิชญา เพิ่มไทย

อาจารย์วัลลภ สิงหราช