New Document
Photo Gallery
(73)(2014-02-03)
วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2557 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1,2และ3 ศึกษาดูงานด้านการค้าระหว่างประเทศ ไทย-พม่า ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และการค้าชายแดนระหว่าง ไทย-ลาว ที่อำเภอเชียงของจังหวัดลาว ตลาดดอนซาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยป
(1)(2013-06-24)
เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาเพื่อให้ตระหนักถึงความผิดชอบชั่วดี
(6)(2013-06-02)
(4)(2013-05-02)
ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศพร้อมด้วยคณะนักศึกษา อาจารย์ ได้เข้าถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลา 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้
(2)()
ในระหว่างวันที่17-21มีนาคม2555 ทางสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนศิลปและวัฒนธรรมขึ้นได้เดินทางไปยังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ สาธารณรัฐประชาธิประไตยประชาชนลาว http://www.facebook.com/media/set/?set=a.41814860494693
(2)(2013-02-05)
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ทางสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(e-Commerce) ได้นำ นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าศึกษาดูงานสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่
(18)(2012-12-01)
เืนื่องในวันที่ 30 พฤษจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2555 ทางสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการค่ายอาสาจิตอาสา วจก. ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านบ่อสี่เหลี่ยม(สาขาห้วยน้ำตื้น) ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยเป้าหมายหลักคือการสร้างสนามวอลเล
(6)()
ประเพณีพี่ชวนน้องขึ้นดอย จะจัดขึ้นในช่วงต้นปีการศึกษาของทุกปี เพือ่สร้างความสามัคคีแก่นักศึกษาและส้รางวินัย
(10)(2002-06-30)
เพื่อทำความเข้าใจด้านการเรียนการสอนของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(7)()
การอบรมให้ความรู้เรื่องแหล่งทุนแก่ผู้ประกอบการ sme เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ
(6)()
การเผยแพร่ครั้งนี้เป็นการเผยแพร่สอนทำพู่จีนโดยนักศึกษาจีนรุ่น6
(8)()
(11)()
การจัดกีฬาสีคณะเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
(7)()
เพิ่มพูนทักษะด้านกฎหมายและการเจรจาต่อรอง
(17)()
เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กเด็กที่ขาดโอกาศทางการศึกษาพร้อมทั้งขาดทุนทรัพย์
(5)(2010-11-18)
กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติ

Photo Gallery ® Language Centre Lampang Rajabhat University